ખાસ નોંધઃ

વર્તમાન પરિસ્થિતીને ધ્યાને લઇ લોકજન હિતાર્થે વલસાડ ખાતે રાબડા ગામે આવેલ માઁ વિશ્વંભરી તીર્થયાત્રા ધામ તા. 22-7-2020 થી અચોક્કસ મુદત માટે દર્શનાર્થે બંધ રાખવાનો ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે.

Important Note:

As per the present situation and for the welfare of people, trustees have decided to close the Maa Vishvambhari Tirthyatra Dham (situated at village Rabda, Tal. & Dist.: Valsad) from dated 22-07-2020 to indefinite time period.

Donations are accepted by Cheque / Cash / RTGS / NEFT / DD in name of MAA VISHVAMBHARI DHAM CHARITABLE TRUST. Details are given below.

Trust Details
Trust Name: Maa Vishvambhari Dham Charitable Trust
Trust PAN No.: AAETM6650L
Trust Address: Maa Vishvambhari TirthYatra Dham
Valsad-Mumbai National Highway, Mukund Chowkdi, Chanvai Road, Rabda - 396055, Ta. & Dist. Valsad (Guj-IND)
Mobile No.: +91 72030 25755
Bank Details
Bank Name: HDFC BANK (Tithal Road, At. Valsad (Gujrat) - 396001)
Acc. No.: 50100210850941
IFSC Code: HDFC0000211
80G Details: Donation exempted under section 80G (5) of I.T. Act, 1961.
Registration no. AAETM6650L/931/17-18/T-1005/80G (5)/ Dated 13-07-2017

On
Facebook

On
Twitter

On
Youtube

On
Instagram

TOP