ખાસ નોંધઃ

માઁ વિશ્વંભરી તીર્થયાત્રા ધામ આગામી તારીખ 5/07/2020 ને રવીવાર ગુરુપુનમના દીવસથી દર્શનાર્થે ખુલશે.

Important Note:

Maa Vishvambhari TirthYatra Dham will be opening for devotees on the upcoming date 5/07/2020 from the day of gurupunam on Sunday.

Donations are accepted by Cheque / Cash / RTGS / NEFT / DD in name of MAA VISHVAMBHARI DHAM CHARITABLE TRUST. Details are given below.

Trust Details
Trust Name: Maa Vishvambhari Dham Charitable Trust
Trust PAN No.: AAETM6650L
Trust Address: Maa Vishvambhari TirthYatra Dham
Valsad-Mumbai National Highway, Mukund Chowkdi, Chanvai Road, Rabda - 396055, Ta. & Dist. Valsad (Guj-IND)
Mobile No.: +91 72030 25755
Bank Details
Bank Name: HDFC BANK (Tithal Road, At. Valsad (Gujrat) - 396001)
Acc. No.: 50100210850941
IFSC Code: HDFC0000211
80G Details: Donation exempted under section 80G (5) of I.T. Act, 1961.
Registration no. AAETM6650L/931/17-18/T-1005/80G (5)/ Dated 13-07-2017

On
Facebook

On
Twitter

On
Youtube

On
Instagram

TOP